Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Kalendar vakcinacija

 

Uzrast
Vakcina
BCG
HB
DTP
OPV
MMR
Hib DT
dT TT
Odmah po rođenju, u 1. mesecu V

1.doza+
*HBIG

             
sa navršenih mesec dana   2.doza              
sa navršena 2 meseca     1.doza 1.doza   1.doza      
sa navršena 3.5 meseca     2.doza 2.doza   2.doza      
do 6 meseci života   3.doza 3.doza 3.doza   3.doza      
sa 12 do 15 meseci         V        
sa 17 do 24 meseci     R1 R1          
sa 7 godina pre upisa u 1.razred OŠ
      R2 R   R2    
sa 12 godina  

tri doze

**(0,1,6)

             
sa 14 godina       R3       R3  
nakon 30. godine                 R4
nakon 40. godine                 R5
nakon 50. godine                 R6
nakon 60. godine                 R7

 

Legenda
 
*   imuniglobulin protiv hepatitisa B (HBIG) se daje novorođenčadi HbsAg + majki
**   ukoliko nije ranije primljena daje se u 12 godini tri doze (nulti mesec, posle mesec dana i posle 6 meseci)
V   vakcinacija
R   revakcinacija (prva, druga, treća doza vakcine po redosledu davanja vakcine)
DTP   vakcina protiv difterije tetanusa i velikog kašlja koja sadrži toksoide difterije i tetanusa i inaktivisanu korpuskulu Bordetella pertusis. Daje se do navršenih pet godina života.
DTaP   vakcina protiv difterije tetanusa i velikog kašlja koja sadrži toksoide difterije i tetanusa i acelularnu pertusis. Daje se do navršenih pet godina života.
DT   vakcina protiv difterije i tetanusa koja sadrži toksoide difterije i tetanusa. Daje se do navršenih 7 godina života.
dT   vakcina protiv difterije i tetanusa za odrasle koja sadrži toksoide difterije i tetanusa. Redovno se daje od navršenih 7 godina života do navršenih 14 godina života.
TT   vakcina protiv tetanusa koja sadrži toksoid tetanusa. Vakcina izbora nakon navršenih 14 godina života. Može se davati i mlađim osobama ukoliko nema prethodno navedenih vakcina.
OPV   živa oralna tritipna polio vakcina protiv dečije paralize koja sadrži sva tri tipa živa oslabljena poliovirusa. Daje se zdravoj deci od rođenja do 14 godina. Vakcina izbora do navršenih 12 meseci života.
IPV   inaktivisana polio vakcina protiv dečije paralize. Daje se u slučaju imunodeficijencije i kao prva doza za započinjanje vakcinacije dece sa navršenih 12 meseci života.
MMR   vakcina protiv malih boginja, zaušaka i crvenke - rubeole koja sadrži žive ali oslabljene viruse malih boginja, zaušaka i crvenke. Redovno se daje od navršenih 12 meseci do navršenih 14 godina života.
HB   vakcina protiv hepatitisa B dobijena genetskim inženjeringom, sadrži prečišćeni HbsAg. Prva doza se daje u porodilištu, druga za mesec dana, a treća 6 meseci nakon prve doze. HBIG se daje kod akcidenta sa infektivnim materijalom i kod novorođenčadi HbsAg pozitivnih majki, po preporuci u prvih 12 sati, u dozi koju propisuje proizvođač (kao i IV doza vakcine u skladu sa Pravilnikom).
Hib   konjugovana vakcina protiv oboljenja izazvanih hemofilusom influence tipa B.
   

 Vakcine se daju isključivo u Domovima zdravlja nakon provere zdravstvenog stanja i postojanja privremenih ili trajnih kontraindikacija za davanje vakcine.

Napomena:
Postoje i vakcine koje se daju po:

  • kliničkoj indikaciji (hepatitis B, pneumokok, meningokok) i
  • ekspoziciji (hepatitis B i besnilo)

Izvor: www.rzzo.rs