Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Izabrani lekar

Zakonom o zdravstvenom osiguranju (član 146) definisano je pravo na izbor lekara u domu zdravlja na području boravišta odnosno matične filijale zdravstvenog osiguranja.

Ko su izabrani lekari?

Osiguranici imaju pravo da izaberu svog lekara iz oblasti opšte medicine, pedijatrije, ginekologije i stomatologije.

Spisak lekara za koje se osiguranici mogu opredeliti istaknut je na kartotekama doma zdravlja. Izabrani lekar je u redovnom kontaktu sa pacijentom i upućen je u njegovo zdravstveno stanje. Izabrani lekar obavlja preventivne i kurativne (terapijske) preglede i dijagnostiku. Određuje način i vrstu lečenja, upućuje pacijente na ambulantno-specijalističke preglede ili na stacionarno lečenje, propisuje lekove i medicinska sredstva. Izabrani lekar prati tok lečenja i usklađuje mišljenja i predloge specijalističko konsultativnih službi za dalje lečenje, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju i lečenju osiguranika.

Kako izabrati lekara?

Nakon izbora lekara sa liste, osiguranik popunjava i potpisuje formular o izboru lekara (u tri primerka) i predaje odgovarajućoj službi doma zdravlja. Formular za izbor lekara se može dobiti u službi doma zdravlja. Formular možete preuzeti na ovoj stranici, odštampati u tri primerka i popunjenog predati u domu zdravlja.
Lekar se bira na period od jedne kalendarske godine (od dana izbora do 31.12. tekuće godine). Važnost date izjave se automatski produžava naredne kalendarske godine, sve dok se pacijent ne izjasni o promeni izabranog lekara.
Osiguranik ima pravo na promenu izabranog lekara po isteku tekuće kalendarske godine. U slučaju privremene odsutnosti izabranog lekara, Dom zdravlja je u obavezi da obezbedi privremenu zamenu osiguranikovog izabranog lekara. Ukoliko osiguranik nije zadovolljan svojim izabranim lekarom ili lekarom koji mu je dodeljen kao zamena, može zahtevati promenu izabranog lekara i pre isteka kalendarske godine, uz navođenje razloga promene u izjavi.

Pogledajte listu izbornih lekara

 

  Preuzmite formular za izbor lekara